Torv är en resurs som vi har tillgång till lokalt i sedan tidigare dränerade torvmarker. Genom att använda torv som inhemsk energiresurs slipper vi bland annat importera energi som produceras med t.ex. kol och olja.

Torvmark som dränerats för till exempel skogs- eller jordbruk utsöndrar varje år ­växthusgaser i en omfattning som är ­större än all inrikestrafik. Om den dränerad torven används för att ersätta ett fossilt bränsle undviks de dubbla utsläpp som annars skulle blivit när det fossila bränslet förbränns.

Torv är en hållbar resurs eftersom svenska torvmarker växer med en volym som är större än den mängd som skördas.

Efter att torven tagits bort efterbehandlas skogs- och våtmark genom nyplantering av träd eller med vattenspeglar. På så sätt gynnas den biologiska mångfalden.