När inlandsisen släppte sitt grepp över Sverige för ca 8000 år sedan, började landet, vilket fortsätter än idag, att höja sig. Att det då blev stora våtmarksområden är naturligt. Idag räknas 25 % av Sveriges yta som torvmark.

Redan i slutet av 1800-talet började torvströ användas i ladugårdarna. Under första halvan av 1900-talet var stallströ den stora produkten inom torv.

Men innan dess hade Sverige en lång historia med torvanvändning och troligen har torv eldats lika länge som man eldat ved.

Mekaniserad torvskörd infördes under första och andra världskriget, då efterfrågan ökade.

Under 1980-talet började tillstånd att ges till energitorvtäkter i större skala. Torv för produktion av bioenergi har blivit allt viktigare under modern tid, samtidigt som användningsområdena för torv utökats. Idag används torv även inom klädtillverkning och whiskeyframställning.