Torv är en resurs som vi har tillgång till lokalt i dränerade torvmarker. Genom att använda oss av torv som inhemsk energiresurs slipper vi importera annan el som produceras med t.ex. kol och olja.

Torvmark som redan är dränerad för till exempel skogs- eller jordbruk utsöndrar varje år ­växthusgaser i en omfattning som är ­större än all inrikestrafik.
Om dränerad torv ersättas med något annat bränsle som släpper ut koldioxid när det förbränns, samtidigt som den ­dränerade ­torven ligger kvar och läcker växthusgaser, får vi dubbla utsläpp.

Torv är en hållbar resurs eftersom svenska torvmarker växer med en volym som är större än den mängd som skördas.

Efter att torven tagits bort efterbehandlas skogs- och våtmark genom nyplantering av träd eller med vattenspeglar. På så sätt gynnas den biologiska mångfalden.

Läs mer i broschyren Klimatsmart torv